Regulamin portalu

Regulamin portalu internetowego www.travelshops.pl

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski określają zasady funkcjonowania, warunki korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkowników portalu internetowego www.travelshops.pl stanowiącego własność Travel Shops Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga 5, NIP 611 263 54 74, REGON 020631481 (zwaną dalej Travel Shops), oraz wszystkich portali sieci biur podróży Travel Shops. Ilekroć razy mowa jest o portalu Travel Shops, dotyczy to wszystkich portali sieci biur podróży Travel Shops.

 1. Portal www.travelshops.pl jest własnością Travel Shops Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297380. Travel Shops działa na rynku jako agent turystyczny w imieniu i na rzecz touroperatorów oraz kontrahentów świadczących usługi turystyczne.
 2. Portal www.travelshops.pl oferuje imprezy turystyczne oraz usługi około-turystyczne, oraz umożliwia złożenie zapytania wstępnego dotyczącego wybranej oferty. Złożenie zapytania wstępnego dotyczącego wybranej oferty możliwe jest także telefonicznie lub mailowo pod wskazany adres e-mail. Zakup usługi turystycznej możliwy jest bezpośrednio Dziale Obsługi Klienta Travel Shops lub w dowolnym biurze podróży Travel Shops.
 3. Prezentowane na portalu Travel Shops materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Podstawowe pojęcia oznaczają:
  • Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.
  • Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
  • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  • Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, a zawarcie umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, oraz osoba, na rzecz której umowa została zawarta lub której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
  • Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
  • Zamówienie wstępne – wstępna zadeklarowana przez Klienta wola zawarcia umowy o imprezę turystyczną.
  • Rezerwacja wstępna – rezerwacja dokonana przez Klienta, wymagająca dodatkowego potwierdzenia Agenta lub Organizatora.
  • Rezerwacja stała – rezerwacja dokonana przez Klienta zawierająca potwierdzenie z systemu rezerwacyjnego Organizatora o zawarciu umowy.
  • Umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem Agenta.
  • Warunki uczestnictwa – dokument sporządzony przez Organizatora Turystyki określający prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora Turystyki w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług turystycznych; Warunki uczestnictwa są integralną częścią Umowy o imprezę turystyczną.
 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Klienta:
  • na etapie poszukiwania i oferowania imprezy turystycznej, niezbędnych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jest Travel Shops (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  • w związku z zawarciem i realizacją umowy imprezy turystycznej jest Organizator turystyki.
  • w związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego jest Ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę.
 2. Travel Shops przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, oraz w celu opieki około-obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną imprezą turystyczną.
 3. Travel Shops przetwarza dane osobowe także w celu promocji oferowanych usług, jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Travel Shops informacji handlowych, w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń zawartych umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych zawartych z Travel Shops umów. Przetwarzanie danych osobowych może się ponadto wiązać z ochroną praw Travel Shops i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Travel Shops działalności gospodarczej.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania umowy rezerwacji imprezy turystycznej.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu Administratora danych lub do celów statystycznych, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są na Portalu Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.
 1. Użytkownik korzystając z portalu Travel Shops akceptuje warunki Regulaminu i ponosi pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z portalu.
 2. Użytkownik może korzystac z portalu tylko w imieniu własnym. Do korzystania w imieniu osoby trzeciej niezbędne jest zgodne z prawem pełnomocnictwo. W przypadku braku pełnomocnictwa lub jego przekroczenia Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki stąd wynikłe.
 3. Posługiwanie się podczas korzystania z portalu fałszywym albo cudzym nazwiskiem lub danymi osobowymi stanowi przestępstwo karne i podlega odpowiedzialności karnej.
 4. Dokonanie rezerwacji i zakup imprezy turystycznej lub innej usługi turystycznej albo około-turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków umowy rezerwacji / zakupu (w tym Warunków Uczestnictwa organizatora imprezyi) oraz z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu.
 5. Dokonując rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe zgodne z danymi w dokumencie tożsamości (paszport lub w dowód osobisty przy podróżach po krajach Unii Europejskiej). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezgodności danych osobowych zawartych w założonej rezerwacji.
 6. Osoby wymienione w rezerwacji powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym paszport, wymagane wizy oraz dokumenty określone przepisami państwa, przez które lub do którego odbywa się podróż.
 7. Travel Shops dokłada wszelkich starań, aby portal oraz dział obsługi Klienta funkcjonowały bez wad, usterek czy przerw, jednakże nie udziela gwarancji, że wady, usterki lub przerwy nie będą miały miejsca.
 8. Travel Shops nie udziela gwarancji, że prezentowane oferty oraz treści merytoryczne spełnią oczekiwania i potrzeby każdego Użytkownika.
 1. Rezerwacji imprezy turystycznej można dokonać
  1. poprzez internet korzystając z systemu rezerwacji
  2. telefonicznie w dziale obsługi Klienta (call center)
  3. osobiście w biurze Travel Shops
 2. Travel Shops dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników oraz rzetelność świadczonych usług, dlatego każda rezerwacja jest weryfikowana przez Travel Shops pod względem terminu i dostępności miejsc, prawidłowo skalkulowanej ceny i jej składników, zakresu świadczeń objętych ceną zgodnie z warunkami uczestnictwa wybranego organizatora.
 3. W przypadku rozbieżności w zakresie ceny, terminu, dostępności, świadczeń lub innych jej składników objętych ceną pomiędzy rezerwacją a danymi w systemie rezerwacyjnym organizatora, Travel Shops informuje o tym Klienta, i w zależności od decyzji albo anuluje rezerwację, albo dokonuje zmiany w rezerwacji i potwierdza, albo zakłada nową rezerwację. W przypadku braku zgody na zmianę warunków rezerwacji lub założenie nowej, anulacja jest bezkosztowa.
 4. Po pozytywnej weryfikacji Travel Shops Klient otrzyma Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Klient ma obowiązek sprawdzić poprawność swoich danych zapisanych w Umowie, oraz zapoznać się z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa.
 5. Z chwilą podpisania i przesłania dokumentów do Travel Shops rezerwacja uważana jest za złożoną.
 6. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów Travel Shops dokonuje rezerwacji w systemie organizatora. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora Umowa jest wiążąca dla obu Stron.
 7. Szczegółowa procedura rezerwacji opisana jest na naszym portalu www.travelshops.pl w dziale „Jak rezerwować”. Ponadto na każde zapytania Użytkownika wszelkich informacji udziela pisemnie lub telefonicznie dział obsługi Klienta Travel Shops.
 8. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez organizatora zawarta zostaje umowa między Klientem a organizatorem.
 1. Cena imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie imprezy, w tym:
  1. opłata za zakwaterowanie
  2. opłata za transport (nie dotyczy imprezy z dojazdem własnym)
  3. opłata za świadczenia dodatkowe zawarte w opisie imprezy
  4. podatki
  5. opłata paliwowa i lotniskowa (przy imprezie lotniczej)
  6. inne opłaty zgodne z opisem imprezy
 2. Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie zawarte w Umowie Zgłoszenia (Umowie Rezerwacji) oraz Warunkach Uczestnictwa prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży oferty już po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulacji imprezy turystycznej uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Każdy organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w sytuacjach przewidzianych prawem oraz wymienionych w Warunkach Uczestnictwa danego organizatora.
 4. Cena imprezy turystycznej nie może ulec zmianom w okresie 20 dni przed datą jej rozpoczęcia, nawet jeśli wyrażona jest w walucie obcej i podlega wynikającym z dziennego kursu danej waluty zmianom.
 5. Ostateczna cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Travel Shops do chwili otrzymania przez Travel Shops potwierdzenia dokonanej rezerwacji od organizatora imprezy turystycznej.
 6. Travel Shops zastrzega sobie prawo za pełnym zwrotem wpłaconej kwoty, do anulowania rezerwacji w sytuacji, gdy na skutek wady lub usterki systemu rezerwacyjnego zostały podana błędna cena, termin lub świadczenia zarezerwowanej imprezy turystycznej.
 1. Zgodnie z zapisami Umowy oraz Warunkami Uczestnictwa w zależności od organizatora oraz terminu od daty dokonania rezerwacji do daty rozpoczęcia imprezy turystycznej, płatności można dokonać w pełnej kwocie lub w formie zaliczki
 2. Pełna zapłata wymagana jest najczęściej przy terminie krótszym niż 40 dni do daty wyjazdu / wylotu.
 3. Zaliczka pobierana jest albo w określonej stałej kwocie za osobę, albo procentowo (średnio 30 %) od wartości imprezy. Przy wpłacie zaliczki pozostała część wymagana jest w jednej lub dwóch ratach, ostatnia najczęściej do 40 dni przed wylotem / wyjazdem.
 4. Travel Shops udostępnia następujące formy płatności:
  1. Przelew internetowy oraz przelew bankowy na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto Travel Shops Sp. z o. o., 90-420 Łódź, Ul. A. Struga 5, Bank BPH, Nr 08 1060 0076 0000 3200 0142 5588
  2. Karta kredytowa przy płatności internetowej lub w dziale obsługi klienta Travel Shops albo w dowolnym biurze Sieci Travel Shops przy użyciu tradycyjnego terminala kart płatniczych.
  3. Wpłata gotówkowa w dziale obsługi klienta Travel Shops lub w dowolnym biurze Sieci Travel Shops
  4. Przekaz pocztowy na adres biura Travel Shops Sp. z o. o., 90-420 Łódź, Ul. A. Struga 5
 5. Przy dokonywaniu płatności przelewem należy wpisać w tytule przelewu numer płatności nadany przez Travel Shops i widoczny w dokumentach rezerwacyjnych, a w treści przelewu numer płatności (rezerwacji) oraz nazwisko i imię Klienta. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faksem lub mailem do działu obsługi Klienta Travel Shops. Poprawnie wykonanie oraz przesłanie przelewu przyspiesza procedurę rezerwacji.
 6. Płatności należy dokonać w terminie wskazanym w dokumentach rezerwacji lub terminie w wskazanym przez Travel Shops.
 7. Płatność przekazem pocztowym możliwa jest wówczas, gdy rezerwacja dokonywana jest na co najmniej 14 dni robocze przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Przekaz pocztowy należy nadać najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.
 8. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego lub przekazu pocztowego jest przestępstwem wyłudzenia i przekazane zostanie organom ścigania.
 9. Płatność kartą kredytową może zrealizować właściciel karty lub upoważniona przez niego osoba. Użycie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest przestępstwem przeciw mieniu, a próba dokonania takiej zostanie zgłoszona organom ścigania.
 1. Travel Shops informuje o sposobie odbioru dokumentów każdorazowo podczas rezerwacji / zakupu imprezy turystycznej
 2. Travel Shops dostarczy/wyda dokumenty podróżne na zakupioną imprezę turystyczną w zależności od organizatora:
  1. tradycyjną pocztą na wskazany adres do korespondencji
  2. drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail
  3. w biurze Travel Shops lub w jednym z biur Sieci Travel Shops
  4. na lotnisku na stanowisku odpraw organizatora wycieczki, na 2 godziny przed wylotem.
 1. W każdej rezerwacji imprezy turystycznej Klient może dokonać zmian, o ile przewidują to Umowa oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa, a zmiana jest możliwa.
 2. Dokonanie zmiany może się wiązać z naliczeniem przez organizatora kosztów manipulacyjnych wysokości i zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 3. Warunkiem skuteczności złożenia zmiany w imprezie turystycznej jest jej złożenie do Travel Shops lub bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Zmiany w imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą.
 1. Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, może z niej zrezygnować na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.
 2. Rezygnacja z imprezy turystycznej może wiązać się z kosztami rezygnacji. Zasady oraz wysokość kosztów rezygnacji zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.
 3. Wysokość kosztów rezygnacji uzależniona jest także od faktu, czy podczas rezerwacji imprezy turystycznej zostało wykupione dodatkowe nieobowiązkowe ubezpieczenie od rezygnacji.
 4. Warunkiem skuteczności rezygnacji z imprezy turystycznej jest jej złożenie do Travel Shops lub bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej podpisanej przez osobę, która dokonała zakupu imprezy. Rezygnacji z imprezy turystycznej nie może dokonać jej uczestnik nie będący osoba zgłaszającą. W przypadku złożenia rezygnacji w Travel Shops, zostanie ona przekazana do organizatora.
 1. Szczegółowe zasady i przypadki anulowania imprezy przez organizatora zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej.
 2. Travel Shops informuje Użytkownika, który dokonał rezerwacji, o anulowaniu imprezy turystycznej niezwłocznie pod wskazany adres e-mail telefonicznie pod wskazany numer telefonu. Travel Shops przypomina o konieczności podawania w danych do rezerwacji aktualnego adresu e-miał oraz aktualnego numeru telefonu.
 3. Travel Shops nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub anulowanie rezerwacji przez organizatora imprezy turystycznej.
 1. Użytkownik w dowolnym momencie może skontaktować się z Travel Shops celem uzyskania informacji na temat zarezerwowanej lub zakupionej imprezy turystycznej. Travel Shops zgodnie z ochrona danych osobowych nie udziela informacji osobom trzecim.
 2. Najpóźniej na 24 godziny przed wylotem/wyjazdem Użytkownik, który dokonał zakupu imprezy turystycznej, powinien skontaktować się z Travel Shops, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
 3. Travel Shops, na podstawie komunikatu od organizatora, każdorazowo informuje Użytkownika, który dokonał zakupu imprezy turystycznej i którego komunikat dotyczy, o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej.
 1. Travel Shops dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Travel Shops były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z naszych usług Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez organizatora imprezy turystycznej w zakresie świadczeń zawartych w umowie imprezy turystycznej zakupionej w Travel Shops.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zawarcie w niej co najmniej poniższych informacji:
  1. oznaczenie usługobiorcy (imię, nazwisko, nazwa firmy)
  2. dokładny adres zamieszkania lub adres firmy
  3. dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy)
  4. opis reklamowanej usługi i zakres reklamacji
 5. Podpisane imiennie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Travel Shops należy składać zgodnie z warunkami Uczestnictwa organizatora na adres pocztowy siedziby Travel Shops. Reklamacje związane z usługą świadczoną przez organizatora należy składać na adres organizatora lub do organizatora za pośrednictwem Travel Shops.
 6. Travel Shops rozpatrzy reklamację na usługi świadczone przez Travel Shops w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż na portalu travelshops.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik, umieszczając zdjęcia na portalu travelshops.pl oświadcza, że praca jest mojego autorstwa i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.
 3. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika (m.in. relacje z podróży, komentarze, opinie, oceny, zdjęcia) nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne
  2. wyrażania swoich poglądów w sposób nie kolidujący z polskim prawem, etykietą lub niniejszym Regulaminem;
  3. ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
 4. Travel Shops może odmówić publikacji treści zamieszczone na portalu przez Użytkowników bądź usunąć z portalu bez podania przyczyn. Travel Shops nie jest zobowiązane do poinformowania Użytkownika o odmowie publikacji.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Travel Shops rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe wg ustawy.
 3. Travel Shops nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób korzystających z usług zakupionych w Travel Shops a wynikające z występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Travel Shops nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu travelshops.pl przez jego Użytkowników.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na portalu internetowym Travel Shops oraz na portalach sieci biur podróży Travel Shops. Travel Shops zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go na powyższym portalu oraz na portalach sieci biur podróży Travel Shops.

 

Dla tel. komórkowych
733 730 700

Dla tel. stacjonarnych
42 632 04 64

Obsługa klienta

poniedziałek - piątek: 9:00 - 20:00

sobota: 10:00 - 14:00

niedziela: nieczynne

 

Content

Oferta TUI w Travel Shops

Odkrywaj świat z TUI. Wakacyjna oferta w ponad 90 krajach oraz setki wycieczek fakultatywnych, które dostarczą niezapomnianych wrażeń. Last Minute i First Minute. Oferta samolotowa oraz z dojazdem własnym. Najpopularniejsze kierunki w najlepszych cenach. Zaplanuj swój wyjazd już teraz.

Zapytaj o ofertę TUI już dziś! Zapraszamy do kontaktu.

TUI Skontaktuj się z nami